Dijaško skupnost sestavljajo predstavniki dijakov vseh oddelkov Elektro in računalniške šole. Le-ta naj bi aktivno sodelovala pri delu šole.

Vsi dijaki lahko preko predstavnikov oddelkov posredujejo svoje želje, potrebe ali sugestije o samem življenju v šoli, o delu, hišnem in šolskem redu, nepravilnostih, ki se pojavljajo pri vsakodnevnem pedagoškem delu.

Dijaška skupnost (v nadaljevanju DS) si bo prizadevala za povezovanje vseh dijakov šole, za uveljavljanje in zagotavljanje njihovih pravic, omogočala jim bo aktivno sodelovanje v procesu sprejemanja odločitev, ki so povezana z njimi; prav tako pa bo svoje delovanje usmerila na področje kvalitetnih odnosov med dijaki in profesorji ter tako prispevala svoj delež k razvoju prijaznejšega šolskega okolja. Svoje delovanje bo usmerila tudi na področje sodelovanja z različnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami, dijake bo informirala glede šolskih in izvenšolskih dejavnosti.

Dijaško skupnost ERŠ bosta vodila izvoljen dijak v letu 2017 – 2018 ter mentor David Drofenik. DS se bo sestajala vsak mesec, oziroma po potrebi. Dijake bodo o delu dijaške skupnosti obveščali predstavniki oddelčnih skupnosti, pomembnejša obvestila pa bodo obešena tudi na oglasni deski. Vodenje sestankov in zapisniki bodo dostopni na internih spletni straneh šole: edule.scptuj.si

Dijaška skupnost ERŠ je sestavni del Dijaške organizacije Slovenije (DOS), zato se bo predsednik naše skupnosti redno udeleževal sej dijaškega parlamenta v Ljubljani in nas o njegovem delu sproti obveščal.

Dijaška skupnost se bo po potrebi priključila tudi raznim projektom, ki se bodo izvajali na naši šoli, oziroma bodo ponujeni od drugod. Cilj dijaške skupnosti naj bo tudi razvijanje občutka pripadnosti šoli.

David  Drofenik